Política de protecció de dades personals

Responsable del fitxer: NÚTRIM PROGRAMES SALUDABLES SL
Encarregat del tractament: Adminsitrador de l’empresa
Adreça postal:  Floridablanca 129 08011 Barcelona
Pel que fa a les mesures de seguretat de les dades que emmagatzemem, detallem les principals mesures adoptades:

Deure de confidencialitat i secret

Evitem l’accés de persones no autoritzades a les dades personals, a aquest fi s’evita: deixar les dades personals exposats a tercers (pantalles electròniques sense contrasenya, documents en paper en zones d’accés públic, suports amb dades personals, etc.). Quan és absent del lloc de treball, es procedeix al bloqueig de la pantalla o al tancament de la sessió.

Els documents en paper i suports electrònics s’emmagatzemen en lloc segur (armaris o estades d’accés restringit) durant les 24 hores del dia.

No es rebutgen documents o suports electrònics (cd, pen drives, discs durs, etc.) amb dades personals sense garantir-ne la destrucció.

No es comuniquen dades personals o qualsevol informació personal a tercers, es presta atenció especial a no divulgar dades personals protegides durant les consultes telefòniques, correus electrònics, etc.

El deure de secret i confidencialitat per part dels col·laboradors, persisteix (i així consta a l’acord signat amb l’empresa) fins i tot quan finalitza la relació laboral del col·laborador amb l’empresa.

Violació de seguretat de dades de caràcter personal

Quan es produeixin violacions de seguretat de dades de caràcter personal, com per exemple, el robatori o accés indegut a les dades personals, es notificarà al responsable designat per Nútrim en un termini màxim de 24 hores, incloent-hi tota la informació necessària per a l’aclariment dels fets que hagin donat lloc a l’accés indegut a les dades personals.

Confidencialitat i cessió de dades a tercers

Les dades que ens faciliti es tracten de forma confidencial. Nútrim adopta totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades, evitar alteracions, pèrdua o robatori, tractament o accés no autoritzat de les dades emmagatzemades. Així Mateix, es Garanteix també que el tractament i registre a fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres, compleix amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

Deure de salvaguarda

A continuació s’exposen les mesures tècniques que utilitzem per garantir la salvaguarda de les dades personals:

ACTUALITZACIÓ D’ORDINADORS I DISPOSITIUS: Els dispositius i ordinadors utilitzats per a l’emmagatzematge i el tractament de les dades personals es mantenen el més actualitzats possible.

MALWARE: En els ordinadors i dispositius on es realitza el tractament automatitzat de les dades personals es disposa d’un sistema d’antivirus que garanteix en la mesura possible el robatori i destrucció de la informació i dades personals. El sistema d’antivirus s’actualitza de forma periòdica.

CÒPIA DE SEGURETAT: Periòdicament es realitza una còpia de seguretat en un segon suport diferent del que s’utilitza per al treball diari. La còpia s’emmagatzema en lloc segur, diferent d’aquell en què està ubicat l’ordinador amb els fitxers originals, per tal de permetre la recuperació de les dades personals en cas de pèrdua de la informació.

Les mesures de seguretat es revisen de forma periòdica, bé per mecanismes automàtics (programari o programes informàtics) o bé manualment.

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part de Nútrim Programes Saludables SL en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals. A través d’aquesta política de privacitat li informem que les fotografies que estiguin penjades al web són propietat de Nútrim, incloent les dels menors, en les quals, per a l’obtenció d’aquestes, s’ha obtingut el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats a l’efecte pels centres en els quals els menors formen part. No obstant això, els pares, tutors o representants dels menors, com a titulars de l’exercici dels drets d’aquests, i sempre previ requeriment formal per escrit, poden indicar la negativa a l’ús de la imatge del menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà pixel·lada.