La salut que volem

apple-baby

Les persones són l’actiu més important de les empreses, i per aquest motiu cada vegada hi ha més organitzacions que s’ocupen de tenir cura dels seus treballadors promovent entorns laborals agradables que fomentin mesures de conciliació

de la vida laboral i personal, i accions encaminades a fomentar l’empresa saludable. En aquest sentit, és important, per la bona salut de les empreses en el futur, que  les noves generacions de treballadors, portin els “deures fets”. Si les persones que formen el teixit empresarial tenen uns bons hàbits de salut adquirits des de la infància, les empreses tindran la feina mig feta, i els esforços s’encaminaran a garantir un entorn que promogui el manteniment d’aquests hàbits en l’edat adulta.

La salut del nen i de l’adolescent és un determinant de la salut de la persona al llarg de la seva vida, així com de la generació següent. Els hàbits es configuren a la infància i es consoliden passada l’adolescència, per tant, calen iniciatives que promoguin aquest coneixement entre el públic infantil i juvenil, però també és necessària la intervenció de tots els agents implicats, pares i mares, educadors, professionals de la salut i institucions treballant conjuntament en aquest procés educatiu.

Nútrim aposta per educar als infants des de la base per tal que arribin a l’edat adulta amb capacitat de ser bons autors de la seva salut tant física com mental i emocional i aconseguir unes generacions futures més sanes que contribueixin a fer més sostenible el sistema sanitari.

 

Ets mestre o formes part d’una AMPA? Demana aquí informació sobre les activitats de promoció de la salut a l’Escola